Εγκόλπιον εκκλησιαστικής τάξεως των ιερών ακολουθιών 2022

κατά το Τυπικόν της Μ.Χ.Ε. βάσει του ιουλιανού (παλαιού) εορτολογίου
15,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2021
Διαστάσεις: 12.5 x 17.5
Σελίδες: 316
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Περιέχει·

– Χρονολόγιον διαφόρων γεγονότων (τῆς μετὰ Χριστὸν ἱστορικῆς πε­ριόδου), ἐμπλουτισμένο καὶ ἀνανεωμένο μὲ νεώτερα καὶ πρόσφατα γεγο­νότα, ἐκκλησιαστικὰ καὶ μή.

– Πίνακες πασχαλίων τοῦ 20οῦ καὶ τοῦ 21ου αἰῶνος κατὰ τὸ ἰουλια­νὸ ἡμερολόγιο.

– ᾿Επιστασίες ἐπὶ ζητημάτων τοῦ τυπικοῦ.

– Μηνολόγιον, μὲ τυπικὲς διατάξεις καὶ ὁδηγίες γιὰ ὅλους τοὺς μῆνες τοῦ ἔτους βάσει τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὸ ἰουλιανὸ (παλαιὸ) ἡμερολόγιο.

– ᾿Ακριβεῖς παραπομπὲς γιὰ τὰ ἀναγνώσματα τῶν λειτουργιῶν ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ.

– Περιλαμβάνονται ὁλογράφως τὰ εἰσοδικὰ καὶ κοντάκια τὰ ψαλλόμε­να στὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους.

– ᾿Αναλυτικὲς διατάξεις Σαββάτων μετὰ Παρακλητικῆς, καὶ ἰδίως Σαβ­βάτων μὲ «ἀλληλούια».

– Ποικίλες χρήσιμες σημειώσεις καὶ ἐπεξηγηματικὰ σχόλια.

– Κατάλογο τῶν κυριωτέρων διπλῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ ἔτους κατὰ τὴν μοναστηριακὴ τάξι.

– Βασικὲς διατάξεις ἀγρυπνιῶν καὶ ἄλλων μοναστηριακῶν τύπων.

– ῾Υμνογραφικὸν ἀπάνθισμα (ἀπολυτίκια καὶ κοντάκια τῆς ἑβδομάδος, ἀπολυτίκια ἁγίων, θεοτοκία σύντομα).

– Δοξολογίες ἐπετείων· α) ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους, β) ἐπὶ τῇ 25ῃ Μαρτίου, γ) ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τοῦ 1940.

 

Τὸ «᾿Εγκόλπιον ᾿Εκκλησιαστικῆς Τάξεως» ἔχει σκοπὸ τὴν ὀρθὴ ἑρμη­νεία καὶ συμπλήρωσι τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας, καὶ τὴν διασά­φησι ὡρισμένων ἀσαφειῶν καὶ ἀτελειῶν αὐτοῦ.

Κατηρτίσθη ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, δρος τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεο­λογίας.