Ευαγγελική ιστορία

38,00 €
Ημ. Έκδοσης: 1999
Διαστάσεις: 14.5 x 21.5
Σελίδες: 584
Δέσιμο: Δεμένο

Περιγραφη

Ευαγγελική ιστορία δι΄ αρμονίας των κειμένων των ιερών Ευαγγελιστών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου. Εις την συγγραφήν της Ευαγγελικής ιστορίας είχομεν υπ'όψει την συμφωνίαν των ιερών Ευαγγελίων, του Constantinus de Tishendorf την "Synopsis Evangelica", "την συμφωνίαν των τεσσάρων Ευαγγελίων" του αρχιεπισκόπου Νεοκώμου και το ιερόν κείμενον του Ευαγγελίου της αγίας ημών Εκκλησίας· και τα μεν δυο πρώτα εχρησίμευσαν ημίν εις την ιστορικήν κατάταξιν της ύλης των τεσσάρων Ευαγγελίων, το δε τρίτον εις την διαίρεσιν των Ευαγγελικών περικοπών των αναγινωσκομένων εν τη Εκκλησία καθ' όλον το έτος. Η Ευαγγελική ιστορία περιέχει άπασαν την ύλην των τεσσάρων Ευαγγελίων μέχρι κεραίας χρονολογικώς κατεστρωμένην. Η χρονολογική αύτη κατάταξις της ιστορικής ύλης των ιερών Ευαγγελίων είναι αναγκαία δια την ιστορίαν του βίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού· διότι διά ταύτης της κατατάξεως καταρτίζεται ενιαία Ευαγγελική ιστορία, εν η ιστορούνται διά χρονολογικής σειράς παν' όσα αναφέρονται εν τοις κειμένοις των τεσσάρων ιερών Ευαγγελιστών περί τε της διδασκαλίας και των έργων του Σωτήρος.