Ακολουθία εις αγίαν Αλίκην, την πασών των Ρωσσι­ών Αυτοκρά­τειραν

ετερόδοξον μεν γεννηθείσαν Αλίκην, ορθόδοξον δε γε­νομένην Αλεξάνδραν Φ. Ρομάνοβαν
15,00 €
Συγγραφέας: Αλίκη Μαραβέλια
Ημ. Έκδοσης: 2018
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 88
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: ISSN 2241-0597

Περιγραφη

Ἀλίκης Μαραβέλια: Ἀκολουθία εἰς Ἁγίαν Ἀλίκην, τὴν Πασῶν τῶν Ῥωσσι­ῶν Αὐτοκρά­τειραν, ἑτερόδοξον μὲν γεννηθεῖσαν Ἀλίκην, Ὀρθόδοξον δὲ γε­νομένην Ἀλεξάνδραν Φ. Ῥομάνοβαν, Ἀθῆναι (Περιστασιακαὶ Ἐκδόσεις Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Αἰγυπτιο­λογίας – 22). Β’ Ἔκδοσις Ἐπηυξημένη.Πολυτελές, πλήρως ἔγχρωμον, μετὰ μουσικοῦ πα­ραρτήματος, προλόγων, εἰ­κόνων, φωτογραφιῶν, βι­βλιογραφίας, κ.λπ.

Κυκλοφορία 2ας Ἐπετειακῆς Ἐκδόσεως, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Πα­θοφορίας τῶν Ἀνακτομαρτύρων Ῥομανώφ: Δεκέμβριος 2018.

Η Αγία (Παθοφορος) Αλίκη: Ἐγεννήθη τῷ 1872 ἐν Ἕσσῃ (Darmstadt), ὡς Πριγκί­πισσα Alix τῆς Ἕσσης καὶ παρὰ τῷ Ῥή­νῳ, ἐκ Λουθηρανῶν γο­νέων. Παιδιόθεν ἦν ἐσωστρε­φής, εἰρηνική, ἀγαπῶσα τὴν προσευχήν· ἀπωλέσα­σα δὲ τὴν μητέ­ρα αὐ­τῆς, ἑξαετὴς οὖσα, κατέστη ἔτι περισ­σότερον ἐσω­στρεφής (καὶ θεολογοῦσα). Μία τῶν κατὰ σάρκα ἀδελφῶν της ὑπῆρ­ξεν ἡ Ἁγία Ὁσιομάρτυς Ἐλισά­βετ (Μεγ. Δούκισσα τῆς Ῥωσσίας), ἥτις ἐμαρτύρη­σεν ἐν Ἀλαπαγιέφσκ, μίαν ἡμέ­ραν μετὰ τὴν τελευτὴν τῆς Ἁγίας Ἀλί­κης. Ἐν ἔτει 1894 ἠῤῥα­βωνίσθη τὸν Διάδοχον Νικό­λαον τῆς Ῥωσσίας, μεθ’ οὗ ὑπαν­δρεύθη ἐν ταὐτῷ ἔτει, ἅμα τῇ τελευτῇ τοῦ Αὐτο­κράτορος Ἀλεξάν­δρου Γ′ τῆς Ῥωσσίας, τοῦ καὶ πατρὸς τοῦ τελευτ. Tσάρου Νικο­λάου Β′, ὃν πάντοτε ἐτί­μα καὶ ὑπερηγά­πα, καὶ τῇ μεταστροφῇ αὐτῆς ἐν τῇ Ὀρθοδο­ξίᾳ, λαβοῦσα τὸ ὄνομα Ἀλεξάνδρα Θεοδώροβνα. Ἐν ἔτει 1896 ἐστέφθη Αὐτο­­κράτειρα Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν ἕως τῆς ἑκου­σίας καὶ ἡρωϊκῆς παραι­τήσε­ως τοῦ συζύγου της κατὰ τὸν Μάρτιον τοῦ 1917. Ἔκτοτε δὲ καὶ ἕως τοῦ μαρτυρικοῦ θανά­του της, μετὰ τοῦ συ­ζύγου καὶ τῶν πέντε τέ­κνων της,ὑπῆρξεν δε­σμία. Διὰ πρώτην φορὰν ἐν Ἑλλά­δι γρά­φεται ἡ ᾈσματικὴ Ἀκο­λουθία της, ἐνῷ τὸ ὄνομα Αλικη θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἑορ­τάζεται πλέον, κατ’ οἰκονομίαν, τὴν 17ην Ἰου­λίου. 17.VII.1918-17.VII.2018: 100 ἔτη ἐνδόξου παθοφορίας, ἁγιό­τητος καὶ τι­μῆς συμ­πλη­ροῦνται αἰσί­ως ἐφέτος!