Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

Σημείο συνάντησης Χριστιανισμού-Ελληνισμού τον 1ον αιώνα
18,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2020
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 384
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 978-960-8034-92-1

Περιγραφη

...Αἰσθάνθηκα, κατά τήν ἀνάγνωσή του, τόν κόπο πού κατέβαλε ὁ συγγραφεύς γιά νά συλλέξη ὅλο τό ὑλικό καί νά συνθέση τό σημαντικό αὐτό βιβλίο. Ἀκόμη, ταυτίσθηκα μέ τά συμπεράσματά του, γιατί πάντοτε αἰσθα­νόμουν τήν μεγάλη μορφή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ὡς τοῦ μεγαλυ­τέρου θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.

Τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου ἀναφέρεται στόν βίο καί τήν πολι­τεία τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, ὁ ὁποῖος συνέ­γραψε τά περί­φημα Ἀρεοπαγιτικά συγγράμματα, πού τόν ἀπο­δεικνύουν ὡς «ἀγγελό­νουν» θεο­λόγο. Μελετώντας κανείς τά συγγράμματα αὐτά, ἤτοι Περί τῆς Μυστικῆς θεολογίας, Περί θείων ὀνομάτων, Περί οὐρανίου Ἱεραρχίας καί ἐκκλησια­στικῆς Ἱεραρχίας καί τίς ἐπιστολές ὀσφραίνεται μιά θαυμαστή θεολογία πού ἐκφράζει θαυμαστῶς τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐκφρά­σθηκε ἀπό τούς Προφήτας καί τούς Ἀποστόλους, ἰδιαιτέρως ἀπό τόν Ἀπό­­στολο Παῦλο.

Ἑπομένως, σφάλλουν θεολογικά ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι τά συγγράμ­ματα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἔχουν ἐπηρεασθῆ ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλληνική φιλοσοφία, κυρίως τόν Νεοπλατωνισμό.

Φαίνεται ὅτι τά τελευταῖα χρόνια, ἀντίθετα ἀπό τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, διαμορφώθηκε μιά ἀρνητική ἄποψη γιά τά συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καί ἔγινε μιά παρα­χάραξη τῆς διδασκαλίας του.

Σέ αὐτήν τήν παραχάραξη τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλη­­σιαστικῆς πα­ραδόσεως ἀπό τούς ἑτεροδόξους καί τήν πλειοψη­φία τῶν Ὀρθοδόξων Θεο­λόγων ἀντέδρασε ὁ συγγραφεύς τοῦ παρόντος βιβλίου. Καί ἐνῶ ἡ σύγ­χρονη κριτική ἀκαδημαϊκή νοοτροπία κάνει λόγο γιά τρεῖς Διονυσίους, ἤτοι γιά τόν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη πού πίστευσε στόν Χριστό ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τόν Ἅγιο Διονύσιο Ἐπίσκοπο τῶν Παρισίων πού ἔζησε περί τό 250 μ.Χ., καί τόν ἄγνωστο Σύρο μοναχό τοῦ 6ου αἰῶ­νος μ.Χ., ὁ ὁποῖος δῆθεν συνέγραψε τό σύγγραμμα, ὁ συγγραφεύς τοῦ παρόντος βιβλίου παραμένει πιστός στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί κάνει λόγο γιά τόν «ἑνιαῖο Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη». Ὑποστη­ρίζει ὅτι δέν εἶναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, ἀλλά ἕνας, ὁ μεγάλος θεο­λόγος τοῦ 1ου αἰῶνος, μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου....

Από τον Πρόλογο του βιβλίου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου