Διά τους ασεβούντας λαϊκούς και
κληρικούς εν τη Θεία Λειτουργία

0,80 €
Ημ. Έκδοσης: 1990
Διαστάσεις: 12.5 x 17.5
Σελίδες: 16
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Προβαίνομεν, Χάριτι Κυρίου, εις την ανατύπωσιν και κυκλοφορίαν δύο Αποκαλύψεων σχέσιν εχουσών με την παρουσίαν του Κυρίου εν τη Θεία Ευχαριστία, μήπως θελήσωσίν τινες και συμμορφωθώσιν, τόσον εκ των λαϊκών, όσον και εκ των Κληρικών, οίτινες διά της ανακόλουθου συμπεριφοράς αυτών, εν τω Ναώ, ομολογούν, ότι η θεία Λειτουργία είναι ουδέν, ειμή τύπος ξηρός μόνον. Διότι όμως είναι αληθές, ότι παρευρίσκεται αοράτως εν τη Θεία Μυσταγωγία Αυτός ο Κύριος και "παρεστήκασιν, Αυτώ, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες Αγγέλων, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά", καθήκον μας θεωρούμεν να το υπενθυμίσωμεν εις αυτούς, οι οποίοι με την συμπεριφοράν των εν τω Ιερώ Ναώ, κάθε τι άλλο αποδεικνύουν ότι πιστεύουν, παρά εις την αόρατον Παρουσίαν Αυτού του Κυρίου, και ότι πρέπει να προσέξουν, καθ' ότι "ο τόπος εν ω αυτοί έστηκαν, γη αγία εστί" και Οίκος άγιος προσευχής και ουχί οίκος εμπορίου ή σπήλαιον ληστών, ως είπεν Αυτός ο Κύριος (Ιωάν. β' 16 και Ματθ. κα' 13).

Αυτός είναι κατ' εξοχήν ο λόγος, της κυκλοφορίας των δύο τούτων Αποκαλύψεων, και ευχόμεθα εις Κύριον Ιησούν, ίνα βοηθήση τους θέλοντας, τόσον λαϊκούς όσον και Κληρικούς να επιστρέψουν, μετανοήσουν, διορθωθούν, εξομολογηθούν και σωθούν, καθ' ότι "φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος" (Εβρ. ι' 31).

(Από τον πρόλογο της έκδοσης).