Ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ και η συμβολή του εις την μουσικήν μεταρρύθμισιν του 1814

12,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2004
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 96
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 978-960-92649-1-4

Περιγραφη

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου για πρώτη φορά επιχειρείται η παρουσίασι των διεσπαρμένων βιογραφικών στοιχείων του Χουρμουζίου σε μία ενι­αία σύνθεσι. επίσης διερευνάται και αποτιμᾶται η μουσική προσφορά του μουσικοδιδασκάλου, ενώ πα­ράλληλα γίνεται μία συνοπτική καταλογογραφική παρουσίασι του εντύπου και χειρογράφου έργου του με βάσι τις πλέον σύγχρονες έρευνες.

Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται περισσότερα από 200 μουσικά παραδείγματα και εξετάζονται ειδικώτε­ρα θέματα μουσικής ορθογραφίας, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο θέμα του μουσικού σημαδιού της οξείας, στο πρόβλημα των μουσικών αναλύσεων κατά την εξήγησι των μελών από την παλαιά παρασημαντικὴ στην νεώτερη, αλλά και στην επίδρασι του Χουρμου­ζίου στους μεταγενεστέρους μουσικοδιδασκάλους και πρωτοψάλτες.