Άλλο καλός άνθρωπος
και άλλο χριστιανός

5,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2017
Διαστάσεις: 14.5 x 21.5
Σελίδες: 120
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Νομίζομεν, ότι δια να έχη τις ορθήν γνώμην επί τινός θέματος, θα πρέπει να είναι αρμόδιος ή να ακούση τον αρμόδιον. Πας δε τις μη έχων αρμοδιότητα ή εξουσίαν, δεν είναι δυνατόν να έχη γνώμην με κύρος και ισχύν. Εις την υπόθεσίν μας, πάλιν νομίζομεν, ότι την ισχύν και την αρμοδιότητα την έχει ο Κύριος, και όχι ο άνθρωπος. Διότι το θέμα δεν είναι, το τι κάμνομεν ημείς εδώ εν τη γη, αλλ' οποία θα είναι η θέσις μας εν τω Ουρανώ. Το θέμα μας είναι, εάν ο τίτλος του "Καλού ανθρώπου", που τόσον ευκόλως δίδομεν ημείς εις εαυτούς και αλλήλους, είναι αρκετός, ίνα μας δικαιώση ενώπιον του Θεού, ή μήπως χρειάζεται να είμεθα και Χριστιανοί, διότι πολλοί εξ ημών, κατά την γνώμην του κόσμου, είμεθα "Καλοί άνθρωποι", αλλά ταυτοχρόνως δεν είμεθα καθόλου χριστιανοί. Διότι λοιπόν το θέμα μας είναι θέμα Ουρανού, θα πρέπει να προσέξωμεν τους Νόμους και τας διατάξεις του Ουρανού, καθ' ότι αι γνώμαι και αι κρίσεις της γης δεν πρόκειται να ληφθούν υπ' όψιν.