Σύναξις Μοναστηριακών Τύπων τῆς ἐνιαυσίου ἀκολουθίας 2022

επί τη βάσει του Τυπικού της Λαύρας του Αγ. Σάββα και αρχαίων λειτουργικών διατάξεων
25,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2021
Διαστάσεις: 14.5 x 21.5
Σελίδες: 468
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

᾿Απὸ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» ἐξεδόθη τὸ πόνημα «ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ τῆς ἐνιαυσίου ἀκολουθίας 2022».

῾Η ἔκδοσι ἀπευθύνεται σὲ ὅσους συμμετέχουν στὰ ὡς ἄνω σεμινά­ρια, καθὼς καὶ σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ γνωρίσουν τὴν μοναστηριακὴ λειτουργικὴ τάξι κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.

Περιέχει διατάξεις καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν τέλεσι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό, καθὼς καὶ πλούσιο ὑλικὸ κατάλληλο γιὰ σειρὰ σχετικῶν μαθημάτων καὶ διαλέξεων τοῦ ἐνιαυτοῦ. 

Βασίζεται κυρίως στὸ Τυπικὸ τῆς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα, συμ­πληρωματικὰ δὲ καὶ σὲ ἀρχαῖες λειτουργικὲς διατάξεις, σὲ τυπικὰ τοῦ ῾Αγίου Ὄρους (ἱερῶν μονῶν ῾Αγ. Παύλου, Ξενοφῶντος, Διονυσίου, Ξηροπο­τάμου, κ.ἄ.), καὶ στὴν σύγχρονη μοναστηριακὴ πρᾶξι.

Κατηρτίσθη ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, δρος Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας.

῾Η ἔκδοσι περιλαμβάνει·

1) Χρονολόγιο διαφόρων γεγονότων (τῆς μετὰ Χριστὸν ἱστορικῆς πε­ριόδου), ἐμπλουτισμένο καὶ ἀνανεωμένο μὲ νεώτερα καὶ πρόσφατα γεγο­νότα, ἐκκλησιαστικὰ καὶ μή.

2) Πίνακες πασχαλίων τοῦ 20οῦ καὶ τοῦ 21ου αἰῶνος κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.

3) Βασικὲς προϋποθέσεις τοῦ μοναστηριακοῦ τυπικοῦ·

4) γενικὸ τύπο ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ ἄνευ ἑορταζομένου ἁγίου·

5) γενικὸ τύπο ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ μετὰ ἑορταζομένου ἁγίου·

6) Δήλωσι τοῦ κτητορικοῦ μνημοσύνου·

7) ἀναλυτικὲς διατάξεις γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες τῶν μηνῶν κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο·

8) τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα γιὰ τὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους·

9) πλούσια σχόλια καὶ τυπικολογικὲς παρατηρήσεις.

Περιγράφονται ἀναλυτικῶς κάπου 40 ἀγρυπνίες, προβλέπεται ἡ δυνα­τότης τελέσεως ἄλλων 40 περίπου, ἐνῷ σὲ 20 ἀκόμη περιπτώσεις ὑπάρχουν ἀναπληρώσεις ἀκολουθιῶν ἢ πλῆρες ἑόρτιο τυπικὸ γιὰ ἀκολουθίες ἐκτὸς τῶν μηναίων. 

Σημειώνονται ἐπίσης ὁ μικρὸς ἑσπερινὸς στὶς ἀγρυπνίες, διατάξεις ἀπὸ τὴν στουδιτικὴ καὶ τὴν ἀθωνικὴ παράδοσι, ἡ τάξι τῶν ἑορτίων κολλύβων, ποικίλα σπάνια κοινωνικά, ἐλλείποντες ὕμνοι, λειτουργικὲς διευκρινίσεις, καὶ διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. 

Διαχωρίζεται μὲ σαφήνεια ἡ μοναστηριακὴ ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ τάξι, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ἡ σύγχυσι ποὺ παρατηρεῖται σὲ νεώτερα κείμενα.

῾Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ,   εντασσομένη στὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», ἐξυπηρετεῖ καὶ ἐπιστημονικοὺς σκοποὺς γιὰ τὴν βαθυτέρα μελέτη καὶ κατανόησι τῆς λειτουργικῆς τάξεως, ἡ ὁποία εἶναι σχεδὸν ἀκατόρθωτη ἄνευ τῆς γνώσεως καὶ ἐρεύνης τῶν περιπτώσεων τοῦ ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου.  ᾿Ενδιαφέρει ἐπίσης καὶ τὰ ἱερὰ κοινόβια, κελλία, μοναστικὲς ἀδελφότητες καὶ ἡσυχαστήρια, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ ἰουλιανὸ (παλαιὸ) ἡμερολόγιο.