Η Νηστεία εντολή του Θεού

1,50 €
Ημ. Έκδοσης: 2003
Διαστάσεις: 12.5 x 17.5
Σελίδες: 48
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Γενικά περί νηστείας (από το Α' Κεφάλαιο):
Παρ' ότι η Νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας μας, διότι την διδάσκει το Ευαγγέλιον και εν γένει η Αγία Γραφή, και θεσμός παμπάλαιος, έχουσα τας ρίζας της μέσα εις αυτόν τούτον τον Παράδεισον, εν τούτοις υπάρχουν πολλοί, τόσον λαϊκοί όσον και Κληρικοί, πού ούτε καν προσέχουν αυτήν.

Ωστόσο δεν απευθυνόμεθα εις αυτούς, πού δεν τους συνδέει τίποτε άλλο με την Μητέρα Εκκλησίαν ειμή το ιερόν Βάπτισμα πού έλαβον εις την νηπιακήν των ηλικίαν, αλλά γενικώς εις όλους αυτούς πού θέλουν να λέγωνται χριστιανοί, αλλά δεν νηστεύουν. Είμεθα υποχρεωμένοι όμως να τονίσωμεν, ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί, πού παρά την περιφρόνησιν πού δεικνύουν, πλείστοι εκ των λαϊκών αλλά και εξ αυτών των Κληρικών, εις τον Ιερόν τούτον θεσμόν της Νηστείας, εξακολουθούν να φυλάττουν την νηστείαν, όχι μόνον της Τετάρτης και Παρασκευής, αλλά και των Τεσσαρακοστών.

Οι τοιούτοι μάς είναι λίαν συμπαθείς, διότι αγωνίζονται να υπακούσουν εις την εντολήν της Εκκλησίας και να κόψουν το ιδικόν των θέλημα, ώστε να κυριαρχήσουν επί τού εαυτού των, ίνα μη παραδοθώσιν δέσμιοι εις την κοιλίαν των, γνωρίζοντες το της Άγ. Γραφής: "Η δύναμις (του Σατανά) επ' ομφαλού γαστρός" (Ίώβ μ'. 11). Άξιος ο μισθός αυτών.