Κανών Παρακλητικός εις την Εγγυήτριαν Θεοτόκον

2,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2018
Διαστάσεις: 10 x 14
Σελίδες: 32
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 978-960-8034-75-4

Περιγραφη

Ἡ θαυματουργὸς αὕτη Εἰκὼν τῆς Θεοτόκου εὑρίσκετο εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ τὸν ἕκτον αἰῶνα. Ὠνομάσθη Ἐγγυήτρια, διότι εἰς τὴν εἰκονιζομένην ἐν αὐτῇ Θεοτόκον προσηυχήθη ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία καὶ ἔβαλεν ἐγγυήτριαν τὴν Παρθένον πρὸς τὸν Υἱόν της, ὥστε νὰ δυνηθῇ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν Ναόν, νὰ προσκυνήσῃ τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ πορευθῇ ἐν θαυμαστῇ μετανοίᾳ εἰς τὴν ἔρημον πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

Κατὰ τρόπον θαυμαστόν, περὶ τὸν δέκατον αἰῶνα, ἡ Εἰκὼν αὕτη εὑρέθη εἰς τὸ σπήλαιον τῆς Βίγλας, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου μετὰ ἀπὸ θεῖον ὅραμα. Ὁ Ἅγιος μετέφερε ταύτην εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν, ἀλλὰ τὴν ἑπομένην ἡμέραν ἡ Εἰκὼν μόνη ἐπέστρεψεν εἰς τὸ σπήλαιον τῆς Βίγλας. Καὶ πάλιν ὁ Ἅγιος τὴν ἐπανέφερεν εἰς τὴν Μονήν, ἀλλ’ ἡ Παναγία ἐπανῆλθε θαυμαστῶς
εἰς τὸ σπήλαιον. Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ἐσεβάσθη τὴν Θεομητορικὴν θέλησιν καὶ ἔκτοτε ἡ Εἰκὼν παραμένει ἐκεῖ ̇ τὸ δὲ σπήλαιον ὀνομάζεται «Σπήλαιον τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου».
Ἡ ἑορτή της τελεῖται διὰ μεγάλης ἀγρυπνίας τὸ ἑσπέρας τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου