Πως εγνώρισα τον άγιον Νεκτάριον Πενταπόλεως

αγαθές αναμνήσεις από τον πνευματικόν του πατέρα
10,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2016
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 104
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 978-9963-2140-3-7

Περιγραφη

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται η συνάντηση - γνωριμία του οσίου γέροντος Φιλοθέου με τον πνευματικόν του πατέρα, άγιον Νεκτάριον· αγαθές αναμνήσεις-ομιλίες-άρθρα του οσίου Φιλοθέου εις τιμήν του αγίου Νεκταρίου.

«Ο άγιος Νεκτάριος είχεν όλας τας αρετάς. Εξόχως είχε δύο μεγάλας αρετάς, τήν ταπείνωσιν και την αγάπην, εκ των οποίων γεννώνται όλαι αι άλλα αρεταί. Αι δύο αυταί μεγάλαι αρεταί τόν ανέδειξαν άγιον θαυματουργόν. Το έτος 1912 χειροτονηθείς ιερεύς μετέβην εις Αίγινα διά νά λάβω τας ευχάς και ευλογίας του και οδηγίας. Με εδέχθη με πολλήν χάριν, μοι έδωκε αρκετάς συμβουλάς και οδηγίας διά τήν ιερωσύνην και τελευταίον με εσταύρωσε με τον Σταυρόν, ον πάντοτε έφερε μαζί του και με ηυλόγησε ειπών: «έσο εσαεί φιλόθεος». Τάς ιεράς και συγκινητικάς εκείνας στιγμάς ουδέποτε ελησμόνησα, ούτε θα λησμονήσω».