Εγκόλπιον εκκλησιαστικής τάξεως
των ιερών ακολουθιών 2014

κατά το Τυπικόν της Μ.Χ.Ε. βάσει του ιουλιανού (παλαιού) εορτολογίου
10,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2013
Διαστάσεις: 12.5 x 17.5
Σελίδες: 288
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Περιέχει:

– Μηνολόγιον τοῦ 2014. Τὸ τυπικὸ ὅλων τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους βάσει τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὸ ἰουλιανὸ (παλαιὸ) ἡμερολόγιο.

– ῾Οδηγίες πολλῶν περιπτώσεων σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό.

– Χρήσιμες σημειώσεις γιὰ τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα, καὶ ἄλλα σχόλια.

– Δοξολογίες διαφόρων ἐπετείων: α)᾿Επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους, β) ᾿Επὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου, γ) ᾿Επὶ τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τοῦ 1940.

– Τὰ εἰσοδικὰ καὶ κοντάκια τὰ ψαλλόμενα στὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους.

– 'Υμνολογικὸ παράρτημα. Μὲ χρήσιμους ὕμνους γιὰ τὶς ἀκολουθίες (ἀπολυτίκιαἀναστάσιμα, ἀπολυτίκια ἁγίων, τὰ θεοτοκία τῶν ἑσπερίων καὶ τῶν ἀποστίχων στοὺς 8 ἤχους, καὶ ἄλλα).

– Τυπικαρεῖον. ᾿Επιστασίες ἐπὶ ζητημάτων τοῦ τυπικοῦ.

Κατηρτίσθη ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, δρος τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας.

Τὸ «᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως» ἔχει σκοπὸ τὴν ὀρθὴ ἑρμη­νεία καὶ συμπλήρωσι τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας, καὶ τὴν διασάφησι ὡρισμένων ἀσαφειῶν καὶ ἀτελειῶν αὐτοῦ.