Μοναστική Υποτύπωσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2022

συνταχθείσα επί τη βάσει του Τυπικού της Λαύρας του Αγ. Σάββα και αρχαίων λειτουργικών διατάξεων
25,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2021
Διαστάσεις: 14.5 x 21.5
Σελίδες: 506
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

᾿Απὸ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» ἐξεδόθη τὸ πόνημα μὲ τίτλο «ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2022», 

῾Η ἔκδοσι ἀπευθύνεται σὲ ὅσους συμμετέχουν στὰ ὡς ἄνω σεμινά­ρια, καθὼς καὶ σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ γνωρίσουν τὴν μοναστηριακὴ λειτουργικὴ τάξι.

Περιέχει διατάξεις καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν τέλεσι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό, καθὼς καὶ πλούσιο ὑλικὸ κατάλληλο γιὰ σειρὰ σχετικῶν μαθημάτων καὶ διαλέξεων τοῦ ἐνιαυτοῦ. 

Βασίζεται κυρίως στὸ Τυπικὸ τῆς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα, συμ­πληρωματικὰ δὲ καὶ σὲ ἀρχαῖες λειτουργικὲς διατάξεις, σὲ τυπικὰ τοῦ ῾Αγίου Ὄρους (ἱερῶν μονῶν ῾Αγ. Παύλου, Ξενοφῶντος, Διονυσίου, Ξηροπο­τάμου, κ.ἄ.), καὶ στὴν σύγχρονη μοναστηριακὴ πρᾶξι.

῾Η Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις συντάσσεται ὑπὸ τοῦ Διονυσίου ᾿Ανατολι­κιώτου, δρος Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου.

Τὸ ἔργο ἐνδιαφέρει ἐπίσης τοὺς μελετητὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ γενικῶς, καὶ εἰδικώτερα τὰ σύγχρονα ἱερὰ κοινόβια, κελλία, μοναστικὲς ἀδελφότητες καὶ ἡσυχαστήρια τοῦ νέου ἡμερολογίου, γιὰ τὴν ἀντιμετώ­πισι δυσκολιῶν τοῦ τυπικοῦ, καθὼς ὅλα τὰ παλαιὰ μοναστικὰ τυπικὰ γράφτηκαν κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, ἐνῷ μετὰ τὴν διόρθωσι αὐτοῦ συχνὰ τυγχάνουν νέες περιπτώσεις, ἄγνωστες στὸ παρελθόν. 

῾Η ἔκδοσι περιλαμβάνει·

1) Χρονολόγιο διαφόρων γεγονότων καὶ ἱδρύσεως ἱ. μονῶν·

2) Βασικὲς προϋποθέσεις Μοναστικῆς ῾Υποτυπώσεως·

3) ῾Υποτύπωσι ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ ἄνευ ἑορταζομένου ἁγίου·

4) ῾Υποτύπωσι ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ μετὰ ἑορταζομένου ἁγίου·

5) Δήλωσι τοῦ κτητορικοῦ μνημοσύνου·

6) ἀναλυτικὲς διατάξεις γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες τῶν μηνῶν·

7) τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα γιὰ τὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους·

8) πλούσια σχόλια καὶ τυπικολογικὲς παρατηρήσεις.

Περιγράφονται ἀναλυτικῶς κάπου 40 ἀγρυπνίες, προβλέπεται ἡ δυνα­τότης τελέσεως ἄλλων 40 περίπου, προεφέρεται πλῆρες τυπικὸ γιὰ 20 ἑόρτιες ἀκολουθίες ἐκτὸς τῶν μηναίων, καὶ ὑπάρχουν γύρω στὶς 15 ἀνα­πληρώσεις ἀκολουθιῶν. 

᾿Ιδιαιτέρως σημειώθηκαν οἱ ἀγρυπνίες καὶ οἱ ἄλλες ἑόρτιες μνῆμες ἁγί­ων κατὰ τὴν μεγ. Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πεντηκοστάριο.

Σημειώνονται ἐπίσης ὁ μικρὸς ἑσπερινὸς στὶς ἀγρυπνίες, διατάξεις ἀπὸ τὴν στουδιτικὴ καὶ τὴν ἀθωνικὴ παράδοσι, ἡ τάξι τῶν ἑορτίων κολλύβων, ποικίλα σπάνια κοινωνικά, ἐλλείποντες ὕμνοι, λειτουργικὲς διευκρινίσεις, καὶ διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. 

Διαχωρίζεται μὲ σαφήνεια τἡ μοναστηριακὴ ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ τάξι, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ἡ σύγχυσι ποὺ παρατηρεῖται σὲ νεώτερα κείμενα.