Εορτολόγιον Τριώδιον Πεντηκοστάριον

Διά μικτή χορωδία
25,00 €
Συγγραφέας: Θέμης Σερμιέ
Ημ. Έκδοσης: 2022
Διαστάσεις: 21 x 29
Σελίδες: 240
Δέσιμο: Άδετο
ISMN: 979-0-9016044-6-9

Περιγραφη

Φτάνοντας στὸ τέλος μιᾶς μεγάλης διαδρομῆς, αἰσθάνομαι πολὺ εὐτυχής, ποὺ μὲ ἀξίωσε ὁ Θεός, νὰ ὁλοκληρώσω ἕνα τόσο μεγάλο ἔργο.
Κάθε Κυριακὴ εἶναι γιορτὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ κάθε γιορτή, μιὰ ξεχωριστὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Δημιουργό μας.
Σὰν ψάλτης, πάντα ἔνιωθα βαθιὰ συγκίνηση μὲ τὰ ἱερὰ κείμενα, τοὺς ὕμνους, τὰ ἀναγνώσματα καὶ προσπαθοῦσα πάντα νὰ ἑρμηνεύσω μελωδικὰ
τὴν μεγαλοπρέπειά τους, μὲ ὅποιο ταλέντο μοῦ παρεχώρησε ὁ Κτίστης.
Αὐτὸ προσπάθησα νὰ μεταφέρω καὶ ἁρμονικά, ὥστε νὰ ἐμπλουτιστεῖ μεν ἡ μελωδία, χωρὶς ὅμως νὰ χαθεῖ ἡ παραδοσιακὴ ὑφὴ καὶ ἡ καθαρότητα
τοῦ λόγου.
Στὴ σκέψη μου διαρκῶς κυριαρχοῦσε τὸ θέμα τῆς σωστῆς χρήσης τῆς φωνῆς, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ζητούμενο, τόσο ἀπὸ τοὺς ψάλτες, ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ
μέλη τῶν χορωδιῶν.
Καλούμαστε ὅλοι, λοιπόν, νὰ χρωματίσουμε τὸ μουσικὸ ἀποτέλεσμα, μὲ ἀπέραντο σεβασμὸ στὸ θεόπνευστο κείμενο ποὺ ἔχουμε μπροστά μας.
Ἡ μουσικὴ εἶναι συχνότητες κατὰ τοὺς νόμους τῆς Φυσικῆς καὶ κάθε φωνητικὴ ἀσχήμια διώχνει τὸν ἀκροατὴ καὶ τὸν παραπλανᾶ.
Ἂς τὸ ἀποφύγουμε λοιπὸν καὶ ἂς ἀφιερωθοῦμε στὴ μέθεξη τῆς Θείας Ἁρμονίας.

                                                                                                                                                                                          Από τον Πρόλογο του βιβλίου 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

1. Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε
2. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, ὀνειδισμοῦ
3. Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία
4. Ποτήριον σωτηρίου
5. Σῶσον, Κύριε...
6. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ
7. Τὸν Σταυρόν σου...
8. Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε,
9. Ἐσημειώθη ἐφ ̓ ἡμᾶς
10. Τῆς Σκέπης σου, Παρθένε
11. Θεοτόκε, ἀειπάρθενε
12. Ἄγγελοι τὴν σκέπην... ἅπας γηγενὴς
13. Σήμερον τῆς εὐδοκίας
14. Ὁ καθαρώτατος ναὸς
15. Ἄγγελοι τὴν εἴσοδον
16. Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον
17. Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως
18. Ἐν πίστει τοὺς προπάτορας
19. Ἑτοιμάζου, Βηθλεὲμ
20. Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοὶ
21. Χριστὸς γεννᾶται
22. Ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου
23. Ἡ γέννησίς σου, Χριστὲ
24. Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει
25. Ὅσοι εἰς Χριστὸν
26. Χερουβικὸν Χριστουγέννων
27. Μεγάλυνον, ψυχή μου... μυστήριον ξένον

28. Λύτρωσιν ἀπέστειλε
29. Μάγοι καὶ ποιμένες
30. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
31. Μορφὴν ἀναλλοιώτως
32. Ὁ τῶν ὅλων Κύριος
33. Ἐν τοῖς ῥείθροις
34. Εἰσοδικὸν Θεοφανείων
35. Ἐν Ἰορδάνῃ
36. Ἐπεφάνης σήμερον
37. Μεγάλυνον, ψυχή μου... ἀπορεῖ
38. Ἐπεφάνη ἡ χάρις
39. Χαῖρε, Κεχαριτωμένη
40. Ὁ μήτραν παρθενικὴν
41. Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς
42. Σήμερον τῆς σωτηρίας
43. Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ
44. Εὐαγγελίζου
45. Ἐξελέξατο
46. Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει
47. Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης
48. Νῦν τὰ ἀνήκουστα
49. Ἐν τῷ φωτὶ τῆς δόξης
50. Ἐν τῇ γεννήσει
51. Τὴν ἐν πρεσβείαις
52. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι... νενίκηνται

ΤΡΙῼΔΙΟΝ

53. Φαρισαίου φύγωμεν
54. Τῆς πατρῴας δόξης σου
55. Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεὸς
56. Τῆς σοφίας ὁδηγὲ
57. Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου
58. Ὀρθοδοξίας ὁ φωστὴρ
59. Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς
60. Ἐν σοί, μῆτερ
61. Ἀλληλούϊα - Χαῖρε, Νύμφη
62. Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν
63. Συνταφέντες διὰ τοῦ Βαπτίσματος
64. Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ
65. Θεὸς Κύριος... συστήσασθε
66. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
67. Ἀλληλούϊα (Νυμφίου)
68. Ἰδού, ὁ Νυμφίος
69. Τὸν Νυμφῶνά σου βλέπω
70. Τροπάριον Κασσιανῆς
71. Σήμερον κρεμᾶται
72. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου
73. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ
74. Ἄξιόν ἐστι
75. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

76. Χριστὸς ἀνέστη
77. Χριστὸς ἀνέστη (σύντομον)
78. Εἰ καὶ ἐν τάφῳ
79. Ὁ Ἄγγελος ἐβόα
80. Σῶμα Χριστοῦ
81. Ὁ ναός σου, Θεοτόκε
82. Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος
83. Σὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα
84. Ἐπαίνει, Ἱερουσαλὴμ
85. Ὁ εὐσχήμων Ἰωσὴφ
86. Ταῖς Μυροφόροις
87. Μεσούσης τῆς ἑορτῆς
88. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ
89. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν
90. Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν
91. Ἀνέβη ἐν ἀλαλαγμῷ
92. Ὑπερδεδοξασμένος εἶ
93. Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ
94. Ὅτε καταβὰς
95. Μὴ τῆς φθορᾶς
96. Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν
97. Τῶν ἐν ὅλω τῷ κόσμῳ μαρτύρων σου
98. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως
99. Ἀγαλλιᾶσθε, Δίκαιοι
100. Προστασία τῶν Χριστιανῶν