Αγιότητα και Μαρτύριο

Η αγιολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας
12,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2000
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 184
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 960-8034-03-5

Περιγραφη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προλεγόμενα 7
Περιεχόμενα 9
Βραχυγραφίες 13
Μέρος Α'
Περί των Αγίων της Εκκλησίας και των ι. λειψάνων
Κεφάλαιο Α'. Οι άγιοι της Εκκλησίας
1. Ο Άγιος (έννοια - ορισμός). 15
2. Η ανάδειξη των Αγίων υπό του Θεού. 18
3. Ο Θεός τιμά πρώτος και δοξάζει τους Αγίους του. 20
4. Η μακαριότητα των Αγίων. 21
5. Είναι δεκτή από το Θεό η εκδήλωση τιμής και σεβασμού σε ανθρώπους, πού διέπρεψαν στο αγαθό επί της γης. 22
6. Η σύσταση της τιμής των Αγίων υπό του Θεού. 23
7. Η καθιέρωση της τιμής των Αγίων. 23
8. Το νόημα της τιμής των Αγίων. 25
9. Η σημασία της τιμής των Αγίων. 27
10. Ωφέλειες εκ της τιμής των Αγίων. 28
11. Η άρνηση της τιμής των Αγίων. 29
12. Η εορτολογική τιμή των Αγίων. 30
Κεφάλαιο Β'. Η αναγνώριση των Αγίων υπό της εκκλησίας
1. Η πράξη της αρχαίας εκκλησίας. 31
2. Βασικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση των Αγίων. 32
3. Η αναγνώριση των Αγίων στην εκκλησία της Ρωσίας. 34
4. Η αγιοποίηση στη Δυτική Εκκλησία. 35
Κεφάλαιο Γ'. Οι πρεσβείες (προσευχές) των Αγίων
1. Ο πραγματικός Μεσσίας και ο μοναδικός μεσίτης Θεού και ανθρώπων. 39
2. Η εξουσία και η δύναμη των Αγίων. 40
3. Οι απεσταλμένοι του Θεού στην Π.Δ. 41
4. Ο Θεός δέχεται την πρεσβεία από τους εκλεκτούς του. 42
5. Η πρεσβεία των Αγίων στην επίγεια εκκλησία του Χριστού. 43
6. Η πρεσβεία των Αγίων στους ουρανούς. Η εκκλησία των πρωτοτόκων. 45
7. Η παρρησία των Αγίων προς το Θεό. 48
8. Οι αρνήσεις του Θεού στις προσευχές των Αγίων. 49
9. Οι ωφέλειες από τις πρεσβείες των Αγίων. 50 
10. Το συμπέρασμα. 50
Κεφάλαιο Δ'. Περί των ι. λειψάνων
1. Ορισμός και έννοια του ι. λειψάνου. 52
2. Τα ι. λείψανα στην Π.Δ. 52
3. Τα ι. λείψανα στην Κ.Δ. 56
4. Τα ι. λείψανα της εκκλησίας των Μαρτύρων. 58
5. Οι τάφοι των Μαρτύρων συγκεντρώνουν την εκκλησία. 62
6. Οι οικοδομές πάνω στους τάφους των Μαρτύρων. 67
7. Η χάρη και η δύναμη των ι. λειψάνων. 71
8. Η διάθεση των ι. λειψάνων υπό της εκκλησίας - Ο Τεμαχι­σμός. 77
9. Οι υπερβολές και καταχρήσεις κατά την τιμή των ι. λειψά­νων. 84
10. Γνησιότητα των ι. λειψάνων και νοθεία. 87
11. Η άρνηση της τιμής των ι. λειψάνων. 90

Μέρος Β' 
Η διαμόρφωση των αγιολογικών κειμένων
Κεφάλαιο Α'. Οι πηγές και τα «μνημεία» της Αγιολογίας
Εισαγωγικά 93
1. Τα «Διαδικαστικά Μαρτύρια» (Acta ή Gesta Proconsularia). 95
2. Τα περιγραφικά Μαρτύρια, Πάθη (Passiones). 97
3. Μαρτυρολογικές εκθέσεις. 101
Κεφάλαιο Β'. Οι λειτουργικές πηγές της Αγιολογίας
1. Τα Μαρτυρολόγια και οι μεταγενέστερες συλλογές τους στη Δύση. 104
2. Οι Βολλανδιστές και το έργο τους. 107
3. Άλλα Αγιολογικά κέντρα. 108
Κεφάλαιο Γ'. Το αγιολογικό έργο του Βυζαντίου
1. Οι αγιολόγοι του Βυζαντίου και μέχρι σήμερα στην Ανατο­λή. 110
2. Το εν χρήσει αγιολογικό υλικό της Ανατολικής Εκκλη­σίας. Η διαμόρφωση των βίων των Αγίων (οι μορφές τους) και η σημασία τους. 114
3. Τα αγιολογικά κείμενα ως λειτουργικά αναγνώσματα. 117
4. Ειδικότερος καθορισμός του αγιολογικού όρου «Συναξάρι». 121
Κεφάλαιο Δ'. Η κριτική του σωζόμενου αγιολογικού έργου 126
Κεφάλαιο Ε'. Η συγγραφή των λειτουργικών Συναξαρίων των Μηναίων της εκκλησίας και οι μεταγενέστερες εκδόσεις του υλικού αυτού
1. Η συγγραφή των Συναξαρίων υπό του Μαυρικίου και η το­ποθέτηση τους στα Μηναία της εκκλησίας. 133
2. Η έκδοση των αγιολογικών κειμένων της εκκλησίας (του Συναξαριστή). 134
3. Η μετάφραση του Μαξίμου Μαργουνίου. 134
4. Η νέα μετάφραση και διαμόρφωση του Συναξαριστή υπό του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. 136
5. Οι εκτυπώσεις και εκδόσεις του Συναξαριστή του αγίου Νι­κοδήμου. 139
6. Η άλλη εξέλιξη του Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου. 142
7. Οι νεότεροι σύντομοι βίοι των Αγίων. 143
Αγιολογική Βιβλιογραφία 145
Επίμετρον
Συμεών ο Μεταφραστής
Α'. Περί του βίου του αγίου Συμεώνος του Μεταφραστού. 165
Β'. Περί των συγγραμμάτων του αγίου Συμεώνος του Μεταφρα­στοΰ.
α. Το ποιητικό και υμνολογικό έργο του. 166
β. Το Χρονικόν. 169
γ. Άλλα συγγράμματα πλην των αγιολογικών. 170
δ. Το αγιολογικό του έργο (το Μηνολόγιο). 171
Γ'. Ο Συμεών Μεταφραστής ως Αγιολόγος. Η κριτική του έρ­γου του. 175